Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματά σας και τον έλεγχο σε σχέση με αυτά.

 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει την προσέγγισή μας σε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς και/ή μέσω τρίτου για εσάς και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τι είδους προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε και πώς μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε, να ενημερώσουμε, να μεταφέρουμε και/ή να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν εσάς.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου, ενδέχεται να συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Πληροφορίες που καταγράφονται αυτόματα από τα cookies του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένων ανώνυμων δεδομένων για σκοπούς συλλογής δημογραφικών στοιχείων.
 • Συλλογή σχετικών δημογραφικών στοιχείων σε περίπτωση συμμετοχής σας σε έρευνες και/ή ερωτηματολόγια που τυχόν καταρτίζονται μέσω του ιστοτόπου μας.
 • Τα στοιχεία που εσείς θα μας προωθήσατε με την χρήση της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπο μας.
 1. Πως χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

 Συνήθως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες μη εξαντλητικές περιπτώσεις:

 • τη διαχείριση και προστασία του ιστότοπου,
 • στατιστικές πληροφορίες,
 • τη διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων,
 • τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου,
 • για την ανταπόκριση μας σε οποιαδήποτε ερωτήματα τεθούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας που προσφέρεται μέσω του ιστοτόπου μας.
 1. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

 • η συγκατάθεση σας υποβάλλοντας οποιοδήποτε ερώτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας και συμπληρώνοντας την εν λόγω φόρμα με τα στοιχεία σας με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία,
 • το έννομο συμφέρον μας, για σκοπούς συμμόρφωσης με την εκάστοτε σχετική Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,
 • για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου καθώς και την ασφάλεια των συστημάτων μας.
 1. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Με σκοπό την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα στα οποία αναθέτουμε ορισμένες υπηρεσίες, όπως παροχή συστημάτων πληροφορικής, υποστήριξης και/ή λογισμικού. Τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα (εκτελούντες την επεξεργασία) εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων έναντι των κινδύνων και επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στο οριζόμενο μεταξύ μας συμβατικό πλαίσιο και δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας.

 1. Εμπιστευτικότητα και οργανωτικά/τεχνικά μέτρα

Για το σκοπό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε εφαρμόσαμε πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικών πληροφοριών υπό τον έλεγχό μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση και/ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και/ή παράνομη καταστροφή και/ή τυχαία απώλεια.

 1. Τα δικαιώματα σας

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς, έχετε τα ακόλουθα μη εξαντλητικά δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παράσχουμε επιβεβαίωση ως προς το εάν έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία και, εφόσον απαιτείται, θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβή και/ή ελλιπή, δικαιούστε να ζητήσετε να τα διορθώσετε.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, όπως εάν δεν το χρειαζόμαστε πλέον και/ή εάν έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορεί να απαιτήσετε από εμάς να «εμποδίσουμε» ή να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε ή διαφωνείτε στο να τα κρατήσουμε.

Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων: Αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη με βάση τα έννομα συμφέροντα μας ή τρίτου, μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να το πράττουμε. Μπορούμε μόνο να αρνηθούμε το αίτημα σας εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νομικούς λόγους για την επεξεργασία.

Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης: Σε περιπτώσεις στις οποίες βασίζουμε ως νομική βάση την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη ρητή συγκατάθεσή σας (π.χ. αποστολή ενημερωτικού δελτίου), έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση σας ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Εάν ανησυχείτε για οποιαδήποτε πτυχή της πολιτικής απορρήτου μας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να το αναφέρετε στο Γραφείο του Επιτρόπου για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Κύπρου.

Σημειώστε ότι ορισμένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να είναι περιορισμένα, για παράδειγμα, όταν έχουμε επιτακτικό έννομο συμφέρον και/ή νομική υποχρέωση να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και/ή όταν τα δεδομένα ενδέχεται να εξαιρούνται από την αποκάλυψη λόγω για παράδειγμα νομικού προνομίου.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο χρειάζεται, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Κανονισμού της ΕΕ και/ή οποιασδήποτε συναφούς Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και/ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας διεθνούς συμφωνίας ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν μας ζητηθεί από τις ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις ή/και οποιασδήποτε άλλης νομικής υποχρέωσης. Μέχρι το τέλος της περιόδου που καθορίζεται κατά περίπτωση, καταστρέφουμε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και/ή ευθύνη.

 1. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη, συνεπώς, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ενημερώνεται και τροποποιείται ανά διαστήματα και κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας chrisispantelides.eu, προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. 

 1. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και/ή με τον τρόπο κατά τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και/ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στον ιστότοπο μας.